Strona główna » Rejestracja użytkownika Portalu
Rejestracja wymagana jest tylko, gdy dany podmiot nie posiadaja jeszcze konta w systemie.
Przed dokonaniem rejestracji Ministerstwo Spraw Zagranicznych może żądać dodatkowych dokumentów
(np. statut, potwierdzenie wpisu do właściwego rejestru).

W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Współpracy Rozwojowej MSZ:
e-mail: portal.polskapomoc@msz.gov.pl, tel.: +22 523 84 12.


Rodzaj użytkownika portalu:     
Formularz dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(m.in. fundacje, stowarzyszenia, organizacje kościelne, niepubliczne szkoły wyższe, spółdzielnie socjalne, izby gospodarcze, izby rolnicze, spółki non-profit, kluby sportowe)
Dane użytkownika portalu
Nazwa podmiotu (w języku polskim):
Nazwa podmiotu (w języku angielskim):
Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu
Imię:
Nazwisko:
Funkcja:
  (np. prezes, przewodniczący zarządu itp.)
Dane teleadresowe użytkownika portalu
Adres siedziby:
  ulica
  numer domu
  numer lokalu
Kod pocztowy:   (format: 00-000)
Miejscowość:
Telefon stacjonarny:
  (np. +48 22 5238205)
   
Telefon komórkowy:
  (np. +48 600 XXXXXX)
Faks :
E-mail (sekretariat):
  (proszę podać jeden adres e-mail)
Adres strony internetowej:

http://


Dane formalno-prawne użytkownika portalu
Forma prawna:
NIP:   (000-00-00-000)
REGON:
KRS:
Data rejestracji podmiotu w ewidencji: (rrrr-mm-dd)
 
Osoba do roboczych kontaktów z MSZ, zarządzająca kontem użytkownika portalu
(osoba, która będzie zarządzała kontem użytkownika portalu, uzyska możliwość tworzenia podkont)
Imię:
Nazwisko:
Telefon służbowy:
Adres e-mail:
  (proszę podać jeden adres e-mail)